Menu Close

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo grupė – „Smalsučiai“

Grupėje dvidešimt smalsių vaikų. Priešmokyklinio amžiaus vaikai mokosi visur ir visada: žaisdami, stebėdami, tyrinėdami, eksperimentuodami, piešdami, šokdami, judėdami ir kt.. Priešmokyklinis ugdymas yra vykdomas pagal atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, kurioje nustatytos vaiko ugdymosi kryptys, metodai, išskirti ugdymosi gebėjimai, taip pat pateikiamos pasiekimų vertinimo gairės. Įgyvendinant Programą ugdomos šios kompetencijos: komunikavimo, kultūrinė, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninė ir socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos. Visos kompetencijos yra vienodai svarbios. Programai įgyvendinti naudojame rekomenduojamą metodinę medžiagą „Patirčių erdvės“. Dalyvaujame VŠĮ „Vaiko labui“ socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“. Ugdymo ir ugdymosi veikla organizuojama įdomi, aktuali ir prasminga, palaikanti ir stiprinanti jų mokymosi motyvaciją, padedanti įvaldyti įvairias mokymo ir mokymosi strategijas. Grupės aplinka, ugdymo priemonės nuolat atnaujinama, atitinka savaitės temą, kalendorines šventes. Vykstame į išvykas, ekskursijas, kurių metu stengiamės pažinti savo kraštą. Dalyvaujame ne tik lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ organizuojamuose renginiuose, bet ir Marijampolės miesto bei respublikiniuose projektuose, konkursuose ir parodose, kuriose vaikai laimi prizines vietas. „Smalsučių“ grupės vaikai lanko anglų kalbos pamokėles, IT „LISPA“ , Lego  būrėlį, „Atradėjų studiją“, vykdoma STEAM veikla. Naudojamės elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, kur grupės tėveliai randa svarbią informaciją apie savaitės gvildenamą temą, savo vaikų pasiekimus ir pažangą, pagyrimus ir pastabas, aktualią informaciją, įvairių renginių, išvykų foto nuotraukas.

Mokytoja metodininkė Neringa Akelaitienė
Mokytoja metodininkė Asta Paulevičienė
Mokytojo padėjėja Daiva Matulevičiūtė

Priešmokyklinio ugdymo grupė – „Kodėlčiukai“

Priešmokyklinėje „Kodėlčiukų“ grupėje ugdomas savarankiškas, aktyvus, savimi ir savo gebėjimais pasitikintis, stiprią pažinimo motyvaciją turintis vaikas, mokantis išreikšti savo mintis ir išgirsti kitą.
Čia sudaromos prielaidos tolesniam sėkmingam vaiko ugdymuisi mokykloje. Šios grupės vaikai daug keliauja, tyrinėja, aktyviai dalyvauja konkursuose, varžybose projektuose.
Priešmokyklinio ugdymo tikslas – visapusiškai brandinti vaiką mokyklai, atsižvelgiant į kiekvieno patirtį, gebėjimus, ugdymosi poreikius ir sudaryti prielaidas sklandžiam perėjimui prie mokymosi 1- oje  klasėje,  užtikrinant darnų vaiko psichinių ir fizinių galių skleidimąsi.
Priešmokyklinis ugdymas  yra visuminis (holistinis), apimantis pagrindines  vaikų ugdymosi kompetencijas – socialinę, sveikatos saugojimo, komunikavimo, pažinimo, meninę…
Čia vaikai jaučiasi saugūs, daug juda, žaidžia, bendrauja su bendraamžiais, perima kitų vaikų patirtį, išlaiko individualumą, išsaugo savąjį „aš“…
Grupėje – aštuoniolika smalsių, linksmų  vaikų. Priešmokyklinio amžiaus vaikai mokosi visur ir visada: žaisdami, stebėdami, tyrinėdami, eksperimentuodami, piešdami, šokdami, judėdami ir kt..
Priešmokyklinis ugdymas yra vykdomas pagal vienerių metų Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, kurioje nustatytos vaiko ugdymosi kryptys, metodai, išskirti ugdymosi gebėjimai, taip pat pateikiamos pasiekimų vertinimo gairės.
Programai įgyvendinti, ruošiant priešmokyklinio amžiaus vaikus mokyklai, naudojame įvairias  rankos lavinimo rašymui priemones, skatiname vaikų susidomėjimą raštingumu, knygomis, mokomės garsinės žodžio analizės. Dalyvaujame VŠĮ „Vaiko labui“ socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“. Ugdymo ir ugdymosi veikla organizuojama įdomi, aktuali ir prasminga, palaikanti ir stiprinanti  vaiko  mokymosi motyvaciją, padedanti įvaldyti įvairias mokymo ir mokymosi strategijas. Grupės aplinka, ugdymo priemonės nuolat atnaujinama, atitinka savaitės temą, kalendorines šventes. Prioritetas skiriamas vaiko kalbai ir saviraiškai.
Organizuojamos edukacinės išvykos, ekskursijos, įvairios  potyrių bei atradimų veiklos.
Stengiamės kelionėse pažinti savo kraštą. Dalyvaujame ne tik lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ organizuojamuose renginiuose, bet ir Marijampolės miesto bei respublikiniuose projektuose, konkursuose ir parodose, kuriose vaikai laimi prizines vietas. „Kodėlčiukų“ grupės vaikai lanko anglų kalbos pamokėles, IT „LISPA“  būrelį, „Atradėjų studiją“.
Naudojamės elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, kur grupės tėveliai randa svarbią informaciją apie savaitės gvildenamą temą, savo vaikų pasiekimus ir pažangą, pagyrimus ir pastabas, aktualią informaciją, įvairių renginių, išvykų foto nuotraukas.
Grupėje vaikučiais rūpinasi, ugdo, moko , žaidžia ir dirba su jais komanda:
Virginija Vasiliauskienė – ikimokyklinio  ugdymo mokytoja – metodininkė
Gitana Drakšienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Laima Staskevičienė – mokytojo padėjėja

Skip to content