Menu Close

Ikimokyklinis ugdymas

„Meškiukų“ grupės savitumas

Grupę lanko 20 labai judrių, žingeidžių ir aktyvių vaikučių, besidominčių įvairia veikla.
Mums svarbu, kad kiekvienas vaikas plėtotų savo komunikavimo gebėjimus, reikštų savo mintis, sugebėtų išklausyti kitus ir draugiškai sutarti.
Grupės tikslas – užtikrinti kiekvieno vaiko ugdymosi galimybes, įtraukiant juos į aktyvesnį aplinkos tyrinėjimo ir pažinimo pasaulį.
Grupėje dirba:
Rima Paškevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Jūratė Kuncevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Alė Jasaitienė – mokytojų padėjėja.

„BITUČIŲ“ GRUPĖS SAVITUMAS

Grupę lanko 19 vaikų 7 mergaitės ir 12 berniukų, vaikų amžius 5-6 m. 1 berniukas išvyko į kitą ugdymo įstaigą ir 1 atvyko naujas. 2 vaikai su specialiųjų poreikių programa. Grupės aplinka sukurta kūrybiškai veikti,žaisti, bendrauti. Visada stengiamė patenkinti ugdytinių lūkesčius. Grupės mokytojos skatina įvairius tarpusavio bendravimo būdus: veikla grupelėmis, bendrų žaidimų organizavimas, formuojami savarankiškumo įgūdžiai, pasirenkant veiklą.  naudojame įstaigos parengtą „Ikimokyklinio ugdymo bendrąją programą“ integruojant priemonių komplektą „Žaismė ir atradimai“. Didelį dėmesį skiriame vaikų kalbos, socialinių įgūdžių, sveikatinimo ugdymui. Stengiamės, kad vaikams grupėje būtų gera, jauku, noriai lankytų darželį. Dalyvaujame visuose lopšelyje-darželyje organizuojamuose renginiuose.
Grupės mokytojos:
Genė Seliokienė ir Gitana Drakšienė
Mokytojų padėjėja: Lilija Brusokienė

„GILIUKŲ“ GRUPĖS SAVITUMAS

Jau „ Giliukams“ 4 metukai ir visi sugūžėjo Rugsėjo pirmą į darželį. Iš viso mūsų yra 20 vaikučių iš
jų: 10 berniukų ir 10 mergaičių. Visi labai draugiškai: dainuojam, šokam, žaidžiam, sportuojam ir kūrybiškai
gyvenam. Šiais metais stenksimės susipažinti su raidėmis ir skaičiais bei bandysime patyrinėti vabaliukų ir
augalų pasaulį. Stengsimės daugiau laiko praleisti „Atradėjų studijoje“ ir sukurti ką nors gražaus. Visi mes
esame laimingi savo grupėje.
Mokytojos:
Jūratė Lukšienė, Irena Liaukuvienė
Mokytojų padėjėja: Dana Žolynienė.

 

Drugelių” grupės savitumas

Grupės savitumas
Grupę lanko 20 vaikų: 9 mergaičių ir 11 berniukų. Visi vaikai yra gimę 2019 metais.
Mūsų grupėje sukurta saugi, skatinanti žaisti siužetinius, vaidmeninius ir stalo žaidimus, aplinka. Žaidimų pagalba kuriami vaikų tarpusavio santykiai. Vaikai išmoksta nesipykti, susitarti. Mes ir pačios aktyviai dalyvaujame vaikų žaidimuose, suteikdamos vaikams pasirinkimo laisvę ir tuo pat metu, skirdamos dėmesį ir ugdymo procesui. Vaiko saviraišką ugdome ir individualios veiklos metu.
Didelį dėmesį skiriame vaikų emocijų pažinimui, tyrinėjimui, mokomės suprasti savo jausmus ir juos tinkamai išreikšti.
Skaitome, klausomės pasakų, vaidiname mylimų pasakų personažus, improvizuojame. Kasdien skubame į lauką, kur eksperimentuojame, tiriame, stebime aplinką, atrandame.
Mūsų tikslas – išgirsti ir suprasti kiekvieną vaiką, sukurti tokią aplinką, kurioje vaikai jaustųsi ramūs ir saugūs

Rūta Bukevičienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja)
Rasutė Plečkaitienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja)
Daiva Papečkienė (mokytojos padėjėja)

 

 

KIŠKUČIŲ GRUPĖ

Kiškučių grupės mokytojos: Aušra Matulevičienė ir Roma Kavaliauskienė
Kiškučių mokytojų padėjėja: Irena Simanavičienė

“Kiškučių” grupę  nuo  2022 metų  rugsėjo 1-osios dienos lanko 17 vaikų: 5 berniukai ir 12 mergaičių. Kolektyvas darnus, susigyvenęs. Ugdytiniai greitai susiranda sau norimą žaidimo draugą, žaidžia įvairaus pobūdžio žaidimus, noriai dalyvauja ugdomojoje veikloje. Norėdamos dar daugiau tobulinti vaikų gebėjimus ir lavinimą stengiamės naudoti kuo daugiau naujų priemonių, kurios sudomintų vaikus tiek žaidybinėje, tiek ugdomojoje veiklose. Kadangi, mūsų grupės vaikai jau yra drąsūs ir pripratę prie lopšelio-darželio gyvenimo ypatumų, jie noriai dalyvauja visuose lopšelio-darželio renginiuose. Ypatingai mėgsta sporto šventes, nori būti lauke, patys sugalvoja judriuosius žaidimus, į savo žaidimus pakviečia ir kitų grupių vaikus. Kiekvieną antradienį vaikai lankosi lopšelio-darželio Atradėjų studijoje, kurioje vis atranda dar nežinomų dalykų. Berniukai mokosi konstravimo gudrybių, anglų kalbos, mergaitės lanko baleto pamokėles. Taip pat įsigijome naują knygelių rinkinį „Žaismė ir atradimai“, kurio temos ypač domina vaikus. Šiais mokslo metais vaikai jau ims keliauti-pirmoji jų kelionė jau netrukus, o kaip bus toliau…
Stengsimės, kad vaikams būtų gera, jauku ir saugu, kad darželio mokytojai, aplinka, geros pedagogų idėjos leistų vaikams laisvai judėti, tyrinėti ir suvokti aplinkinį pasaulį toks koks jis yra ir koks bus. Tikimės ir tėvelių palaikymo.

KAČIUKŲ GRUPĖS SAVITUMAS

Grupę lanko 16 vaikų – 11 berniukų ir 5 mergaitės. Grupė mišraus amžiaus – vaikai, kurie atvyko iš ,,Kodėlčiukų‘‘ grupės, visi 2019 metų gimimo. 6 vaikai – lopšelinio amžiaus – 2020 metų gimimo. Lopšelinukai ugdymo įstaigos nelankę, atvyko iš namų. Jiems reikia daugiau pagalbos, dar sunku priprasti darželyje, vyksta adaptacija. Buvę ,,Kodėlčiukai‘‘ adaptavosi lengvai. Vaikai mėgsta žaisti su mašinėlėmis, labai patinka vartyti knygeles. Lengvai įsiminė naują markiraciją- savo spintelę, lovytę, rankšluostuką , priemonių stalčių. Grupėje sudaryta jauki, tinkama aplinka įvairiapusiškai vaikų veiklai.
UGDYMO(SI) PRIORITETAI: * Greita ir sėkminga adaptacija,
*Vaikų savarankiškumo įgūdžių lavinimas,
*Vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių lavinimas.
Grupėje dirba:
Jūratė Paitian – vyr. mokytoja.
Violeta Kriščiūnienė – vyr. mokytoja.
Daiva Juozulynienė – mokytojo padėjėja.

 

„BORUŽĖLIŲ“ GRUPĖS SAVITUMAS

Grupę lanko 20 vaikų: 10 mergaičių ir 10 berniukų. Grupėje dirba mokytojos : Milana Vasiliauskienė, Giedrė Karčiauskienė ir mokytojų padėjėja Lina Tamošaitienė. Didžiausias dėmesys skiriamas sveikatos saugojimo, kalbos ugdymo, komunikavimo, socialinėms kompetencijoms ugdyti.
Grupės aplinka sutvarkyta taip, kad skatintų vaikus kūrybiškai veikti, žaisti, bendrauti pasirenkant draugus. Tenkindami prigimtinį vaiko poreikį žaisti, sudarome galimybę vaikams rinktis veiklas, jų trukmę, draugus, priemones, žaidimų erdves. Vaikams svarbu, kad kiekviena diena darželyje teiktų pažinimo džiaugsmą, turtintų dvasinį pasaulį, žadintų teigiamas emocijas.
Grupėje organizuojami socialinio – emocinio ugdymo užsiėmimai. Tai socialinio – emocinio ugdymo programa „Kimochis“. Ši  programa skirta : ugdyti emocinį intelektą, skatinti pozityvų elgesį, lavinti bendradarbiavimo įgūdžius, lavinti vaiko charakterį. Orientuojamės  į vaiko ugdymosi kokybės gerinimą, glaudžiai bendradarbiaudami su šeima.  Grupėje vaikai ugdomi pagal įstaigos parengtą „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą“.
Puoselėjame bei vadovaujamės pagrindinėmis ugdymo vertybėmis: pagarba, mandagumu, tolerancija, kūrybiškumu, bendravimu, bendradarbiavimu, draugyste, savarankiškumu, žinių siekimu ir pan.  Daug dėmesio skiriame bendravimui ir bendradarbiavimui tėvais.
Nuolat skatinama tėvų integracija į vaikų ugdomąjį procesą bei kiekvieno nario asmeninis įsitraukimas į bendrų grupės vertybių kūrimą ir realizavimą kasdieninėse veiklose.

Mokytojos Milana Vasiliauksienė, Giedrė Karčiauskienė ir mokytojų padėjėja Lina Tamošaitienė.

Skip to content