Menu Close

Tikslai, uždaviniai

Tikslai

  1. Sudaryti sąlygas įstaigos veiklai  užtikrinti ir sėkmingam vaikų ugdymo procesui įgyvendinti.
  2. Užtikrinti personalo lyderystės – efektyvaus ir kokybiško ugdymo kompetencijų plėtojimą.

 

Uždaviniai

  1. Užtikrinti įstaigos veiklos organizavimą, planavimą bei efektyvų dokumentų valdymą.
  2. Telkti personalą lopšelio-darželio uždavinių įgyvendinimui bei ugdymo proceso kokybės gerinimui.
  3. Laiduoti saugią ir estetišką ugdymo ir ugdymosi aplinką vaikui ir bendruomenei.
  4. Užtikrinti efektyvų vaikų ugdymo proceso įgyvendinimą ir jo kontrolę.
  5. Stiprinti bendruomeniškumą įtraukiant personalą bei tėvus į bendradarbiavimo veiklas ir nuolatinį tobulėjimą.
  6. Skatinti įstaigos personalo kvalifikacijos kėlimo metodų ir priemonių  dermę.
  7. Aktyviai įsijungti į projektų rengimą ir veiklas.
  8. Aktyviai skleisti pedagoginę ir organizacinę patirtį.

 

 

 

 

Skip to content