Menu Close

Priešmokyklinio ugdymo grupė – „Kodėlčiukai“ 2023-2024 m.m.

Priešmokyklinėje „Kodėlčiukų“ grupėje ugdomas savarankiškas, aktyvus, savimi ir savo gebėjimais pasitikintis, stiprią pažinimo motyvaciją turintis vaikas, mokantis išreikšti savo mintis ir išgirsti kitą.
Čia sudaromos prielaidos tolesniam sėkmingam vaiko ugdymuisi mokykloje. Šios grupės vaikai daug keliauja, tyrinėja, aktyviai dalyvauja konkursuose, varžybose projektuose.
Priešmokyklinio ugdymo tikslas – visapusiškai brandinti vaiką mokyklai, atsižvelgiant į kiekvieno patirtį, gebėjimus, ugdymosi poreikius ir sudaryti prielaidas sklandžiam perėjimui prie mokymosi 1- oje  klasėje,  užtikrinant darnų vaiko psichinių ir fizinių galių skleidimąsi.
Priešmokyklinis ugdymas  yra visuminis (holistinis), apimantis pagrindines  vaikų ugdymosi kompetencijas: komunikavimo, kultūrinę, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninę, socialinę-emocinę sveikatos kompetencijas.
Čia vaikai jaučiasi saugūs, daug juda, žaidžia, bendrauja su bendraamžiais, perima kitų vaikų patirtį, išlaiko individualumą, išsaugo savąjį „aš“…
Grupėje – septyniolika smalsių, linksmų  vaikų: 9 – mergaitės ir 8- berniukai.
Priešmokyklinio amžiaus vaikai mokosi visur ir visada: žaisdami, stebėdami, tyrinėdami, eksperimentuodami, piešdami, šokdami, judėdami ir kt..

Priešmokyklinis ugdymas yra vykdomas pagal vienerių metų Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, kurioje nustatytos vaiko ugdymosi kryptys, metodai, išskirti ugdymosi gebėjimai, taip pat pateikiamos pasiekimų vertinimo gairės.
Programai įgyvendinti, ruošiant priešmokyklinio amžiaus vaikus mokyklai, naudojame įvairias  rankos lavinimo rašymui priemones, skatiname vaikų susidomėjimą raštingumu, knygomis, mokomės garsinės žodžio analizės. Dalyvaujame VŠĮ „Vaiko labui“ socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“. Ugdymo ir ugdymosi veikla organizuojama įdomi, aktuali ir prasminga, palaikanti ir stiprinanti  vaiko  mokymosi motyvaciją, padedanti įvaldyti įvairias mokymo ir mokymosi strategijas. Grupės aplinka, ugdymo priemonės nuolat atnaujinama, atitinka savaitės temą, kalendorines šventes. Prioritetas skiriamas vaiko kalbai ir saviraiškai.
Organizuojamos edukacinės išvykos, ekskursijos, įvairios  potyrių bei atradimų veiklos.
Stengiamės kelionėse pažinti savo kraštą. Dalyvaujame ne tik lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ organizuojamuose renginiuose, bet ir Marijampolės miesto bei respublikiniuose projektuose, konkursuose ir parodose, kuriose vaikai laimi prizines vietas. „Kodėlčiukų“ grupės vaikai lanko anglų kalbos pamokėles, IT „LISPA“  būrelį, „Atradėjų studiją“, sporto būrelį (futbolą), šokio ir muzikos būrelius…
Naudojamės elektroniniu dienynu „Mano dienynas“, kur grupės tėveliai randa svarbią informaciją apie savaitės gvildenamą temą, savo vaikų pasiekimus ir pažangą, pagyrimus ir pastabas, aktualią informaciją, įvairių renginių, išvykų foto nuotraukas.

Grupėje vaikučiais rūpinasi, ugdo, moko , žaidžia ir dirba su jais komanda:
Virginija Vasiliauskienė – Priešmokyklinio  ugdymo mokytoja – metodininkė
Giedrė Karčiauskienė – Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Ramunė Kaleinikienė  – mokytojo padėjėja
Laima Staskevičienė – mokytojo padėjėja

 

 

„Kodėlčiukų“ gr. vaikai kūrė plaučių modelį.

Eiga : nukerpama siauroji baliono dalis. Įkišamas šiaudelis. Prie abiejų pusių pritvirtinamas balionas. Prie šiaudelio sandariai pritvirtinama „plaučiai“. Štai ir sukurtas dirbtinių plaučių modelis. Diskusijos metu vaikai išsiaiškino, jog norit, kad balionas išsipūstų, reikia jį pripildyti oru. Vaikai aiškinasi, kaip veikia žmogaus plaučiai. Steam veiklų metu pasigamintas plaučių modelis, puikiai imitavo tikrųjų plaučių veikimą. Besidomintiems žmogaus veikla, siūlome plaučių modelį pasigaminti visiems.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Giedrė Karčiauskienė

Mokėti suteikti pirmąją pagalbą –
kiekvieno žmogaus pilietinė pareiga

Priešmokyklinio ugdymo „Kodėlčiukų“ grupėje vyko pamoka „ Pirmoji pagalba, kaip padėti ne tik draugui “. Pamokos tikslas- atkreipti dėmesį į pirmosios pagalbos teikimo svarbą. Praktinių ir teorinių žinių vaikams suteikė: Visuomenės sveikatos specialistė vykdanti sveikatos priežiūrą l/d. Edita Perlibienė
Laiku ir tinkamai suteikus pirmąją pagalbą, galima išgelbėti žmogui gyvybę.
Su ugdytiniais prisiminėme kokiais atvejais reikia skambinti ir kviesti greitąją medicinos pagalbą. Išsiaiškinome dažniausiai pasitaikančias traumas ir veiksmus, kurių reikia imtis ištikus nelaimei. Pirmiausia šalia nukentėjusiojo atsiduria ne medikai, o nelaimės vietoje esantys žmonės- suaugusieji, vaikai. Todėl labai svarbu nuo pat mažens mokytis suteikti pirmąją pagalbą, ir šias žinias nuolat gilinti ir tobulinti. Praktiškai buvo demonstruojama kaip suteikti pirmąją pagalbą ir kokių klaidų nedaryti. Pamokos metu buvo naudojamas gaivinimo manekenas. Vaikai patys galėjo atlikti dirbtinį kvėpavimą, sužinojo kaip elgtis nelaimės atveju.
Grupės mokytojos: Virginija Vasiliauskienė ir Giedrė Karčiauskienė

 

KELIONĖ Į VIRBALIO BENDRUOMENĖS
„VIRBALIO VARTAI“ SENŲJŲ AMATŲ CENTRĄ
Lapkričio 09 d. priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai lankėsi Virbalio bendruomenės „Virbalio vartai“ Senųjų amatų centre ir dalyvavo edukacijoje „Duonos kelias“. Jos metu vaikai praėjo visą duonos kelią nuo žemės dirbimo iki duonutės patekimo ant stalo. Susipažino su senoviniais įrankiais ir rakandais, išgirdo daug patarlių, mįslių, prietarų, susijusių su duona, patys rankinėmis girnomis malė grūdus duonai, pamatė, kaip iškūrenama duonkepė krosnis, susiformavo ruginės duonos kepalėlius. Kol kepė duona, vaikai sėdo už šimtamečių audimo staklių ir pabandė austi grindinį taką, liejo vaško žvakes, vijo draugystės virveles, minkė molį . Pabaigę darbus, vaišinosi šviežiai kepta rugine ir kvietine duona, mieliniu pyragu, Virbalio gaspadinių suspaustu sūriu ir sumuštu sviestu bei tikrais suvalkietiškais lašiniais ir dešra.
Vaikams patiko išvyka, grįžo namo daug sužinoję apie senuosius lietuviškus amatus ir parvežė lauktuvių namiškiams savo rankelėmis iškeptos duonelės.

Grupės mokytojos : Virginija ir Giedrė

„Kodėlčiukai „- aktyvūs, judrūs, sportiški…
Plėtodami vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius reikšmingą vaidmenį skiriame fizinio aktyvumo skatinimui ir nusiteikimui sportuoti.
Sveikatą suvokiame kaip fizinės, psichinės ir socialinės gerovės būseną.
Užtikrinti tokią gerovę stengiamės nuolatos. Kasdien darome rytinę mankštą, kūno kultūros valandėlėmis žaidžiame futboliuką,
judriuosius žaidimus. Skatiname įvairių gebėjimų vaikų motyvaciją aktyviai, ritmiškai, nuotaikingai judėti bei įsitraukti
į reguliarias tikslingas veiklas.

Grupės mokytojos: Virginija V. ir Giedrė K.

Tarp žvakelių ir žvaigždelių
Priešmokyklinio ugdymo „Kodėlčiukų “ grupėje buvo vykdoma tema „Tarp žvakelių ir žvaigždelių“. Savaitės eigoje mokytojos Giedrė ir Virginija
supažindino vaikus su molio ir vaško savybėmis, ugdytiniai gebėjo jomis pasinaudoti kurdami darbelius. Vaikai išbandė ir puodžiaus
amatą – iš molio lipdė žvakėms dubenėlius- žvakides. Vaikai sužinojo, kad, norint kažką pagaminti iš molio, reikia jį sudrėkinti, nes sausas mokis trupa.
Vaikai susipažindino ir su vaško savybėmis, sužinojo, kad tai natūralus produktas, sužinojo žvakių atsiradimo istoriją, gaminimo technologijas, naudojimo tradicijas.
Vaikai patys minkė kvepiantį vašką, uostė, spėliojo, kad jis kvepia medumi, dirbdami sutelkė daug gerų emocijų. Veiklos pabaigoje visi buvo apdovanoti žvakelėmis.
Ugdytiniai atliko eksperimentą su žvake, puodeliu ir vandeniu. Jo metu suprato, jog tam, kad žvakė degtų – reikalingas oras. Kadangi šios savaitės
tema ne tik apie žvakeles, bet ir apie žvaigždeles, priešmokyklinukai virtualioje erdvėje tyrinėjo naktinį dangaus skliautą. Apžiūrėjo tikrus žvaigždynus,
išklausė lietuvių liaudies sakmę „Grįžulo ratai“ , gamino blizgančias, žėrinčias žvaigždes.

Tvarus ateities pasaulis vaikų rankose
Šiuolaikiniame pasaulyje viena iš daugiausiai gvildenamų problemų yra gamtosauga, aplinkos saugojimas, gamtinių išteklių
tausojimas ir visos su tvaria aplinka susijusios temos.
Jau darželyje vaikai yra plačiai supažindinami su besikeičiančiu pasauliu, globaliomis problemomis.
Mažiausieji daugiausiai laiko mėgsta leisti lauke! Tyrinėdami, veikdami, pažindami gamtą ir pajusdami atradimo džiaugsmą vaikai pradeda
suprasti ekologiškumą, aplinkos tvarumą, susidaro aplinkai draugiškas vertybines nuostatas.
Veikla įvairiose žaliosiose edukacinėse erdvėse paskatina vaikus ne tik aktyviai veikti, bet ugdo savarankiškumą, kūrybiškumą, atsakingumą
už gamtinę aplinką. Vis dėlto, vaikai geriausiai ugdosi žaismėje, stebėdami, pojūčiais tyrinėdami, būdami aktyvūs.
Įgyvendindami aplinkosauginį projektą „Klimato kaita- pasaulis vaiko delnuose“, piešėme, stebėjome vaizdo medžiagą, kalbėjomės apie gamtos
tausojimo, ekologinio atsakingumo bei aplinkos tvarumo reikšmę.
Grupės mokytojos Giedrė K. ir Virginija V.

 

Pažintinė kelionė į Metelių regioninį parką.
Metelių regioninis parkas – tai vietovė, kur tyvuliuoja Dusios, Metelio bei Obelijos ežerai
Rugsėjo 27 D. „Kodėlčiukų“ gr. vaikai su mokytojomis Giedre ir Virginija vyko į metelių regioninį parką. Visus
pasitiko edukacijos vadovas.
Pažintinė kelionė prasidėjo prie Dusios ežero, vėliau pratęsė šalia Dusios ežero, miško apsuptyje įsikūrusiame
lankytojų centre ir susipažino su regioninio parko kultūros ir gamtos vertybėmis. Vaikai turėjo galimybę
pasižvalgyti su profesionalia optine įranga pro langą stebėjo Dusios ežero apylinkių kraštovaizdį, kiti –
apžiūrinėdami salės eksponatus, informaciją apie gyvūnus ir augalus atrado atvėrę pušų kamienuose esančias
dureles, stalčiukus…
Keliaudami pėsčiųjų pažintiniu taku  įtvirtino savo žinias apie krūmus ir medžius, žaidė judriuosius žaidimus. Ši
kelionė suteikė vaikams galimybę praplėsti gamtinių žinių bagažą, turiningai ir smagiai praleisti laiką gamtoje.

 

Patyriminio ugdymo savaitė „Vaisiai ir daržovės“

Priešmokyklinio ugdymo grupės „Kodėlčiukai“ vaikai ir mokytojos organizavo sveikos mitybos dienas.  Vyko patyriminio ugdymo savaitė
„Vaisiai ir daržovės“.  Šios savaitės tikslas  plėsti vaikų žinias apie sode ir darže augančias gėrybes, turtinti žodyną, ugdyti
supratimą apie vaisių ir daržovių naudą ir skatinti vaikus kasdien jų valgyti daugiau. Kad vaikai daugiau sužinotų,  įsimintų ir
įgytų įvairių  patirčių, ugdymo tikslų buvo siekiama  įtraukiant juos  į aktyvią veiklą.
Vaikai patys mokėsi paruošti sveikus vaisių ir daržovių kokteilius. Ragavome juos, vaišinomės ir vaišinome draugus.

„Kodėlčiukų grupės mokytojos
Virginija ir Giedrė

Skip to content