Vaikų priėmimo tvarka

Vaikų priėmimo tvarka

1749
DALINTIS

PATVIRTINTA

Tauragės rajono savivaldybės tarybos

2018 m. gruodžio  19  d. sprendimu Nr. 1-405

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į TAURAGĖS RAJONO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES 

TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

     1. Centralizuoto vaikų priėmimo į Tauragės rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (toliau – aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Rekomendacijomis savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-918.
2. Šis aprašas reglamentuoja prašymų registravimą ir vaikų priėmimą į Tauragės rajono mokyklų (toliau – švietimo įstaigų) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS

     3. Vaiko tėvai (globėjai) prašymus dėl vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes teikia Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui (atvykę į Tauragės rajono savivaldybės administracijos Bendrąjį skyrių arba elektroniniu būdu, prisijungę prie www.epaslaugos.lt).
4. Prašyme turi būti nurodyta:
4.1. vaiko vardas, pavardė, gimimo metai, asmens kodas, gyvenamoji vieta;
4.2. pageidaujama lankyti švietimo įstaiga, pageidaujamas vaiko priėmimo laikas (metai ir mėnuo), kitos pageidaujamos ugdymo paslaugos specialiųjų poreikių vaikams ir vaikams, turintiems komunikacijos sutrikimų;
4.3. duomenys, kuriais remiantis yra teikiami prioritetai priimant vaiką į švietimo įstaigą;
4.4. tėvų (globėjų) kontaktiniai duomenys.
5. Prie prašymo turi būti pridedami dokumentai ar jų nuorašai, patvirtinantys šeimos socialinę padėtį ir kitus faktus (pažymos apie šeimos sudėtį pateikti nereikia), kuriais remiantis gali būti teikiami prioritetai.
6. Tėvų (globėjų) prašymus, naudodamasis Ikimokyklinių įstaigų vaikų registravimo elektronine programa (toliau – IIVREP), registruoja Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas Tauragės rajono savivaldybės administracijos specialistas.
7. Prašymai registruojami nuolat, laikantis eilės pagal prašymo registracijos datą.
8. IIVREP eilių sudarymo principas ir eiga:
8.1. eilės sudaromos automatiškai;
8.2. programa kiekvienai švietimo įstaigai sudaro po atskirą eilę, skirsto ją segmentais kas tris mėnesius, segmentuose asmenis surašo pagal asmens turimus prioritetus, o pasitaikius vienodiems prioritetams – pagal prašymo registravimo datą;
8.3. vienas asmuo gali būti įrašytas į visas eiles, tačiau, patekęs į kurios nors įstaigos sąrašą, jis yra išbraukiamas iš visų eilių. Savo prašyme nurodęs, kad „tenkintų kelios švietimo įstaigos, paliekant konkrečios švietimo įstaigos eilėje“, patekęs į kurios nors švietimo įstaigos sąrašą, jis nebus išbrauktas iš pasirinktos (vienos) švietimo įstaigos eilės;
8.4. vienu metu šeimoje gimę trys ir daugiau vaikų į ikimokyklinio arba į priešmokyklinio ugdymo grupes priimami be eilės;
8.5. asmuo, lankantis vieną įstaigą ir laukiantis kitos įstaigos eilėje, atsiradus laisvai vietai, yra įspėjamas apie galimą perkėlimą iš vienos įstaigos į kitą ir jam suteikiamas trijų darbo dienų terminas apsispręsti dėl perkėlimo. Asmuo apie savo apsisprendimą per tris darbo dienas raštu turi informuoti lankomos įstaigos vadovą, šis – Tauragės rajono savivaldybės administracijos specialistą, dirbantį su IIVREP.
9. IIVREP turi automatinio trynimo funkciją, kuri kiekvienų metų birželio mėnesį iš laukiančiųjų sąrašų išbraukia vaikus, kuriems iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos sueina 7 metai (t. y. sulaukia mokyklinio amžiaus).
10. IIVREP turi statistikos modulį, leidžiantį stebėti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių poreikį.
11. Asmenys, dirbantys su IIVREP, turi būti supažindinti su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir įsipareigoję jo laikytis.

III SKYRIUS

GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS

     12. Grupės IIVREP komplektuojamos visus metus.
13. Taikomi prioritetai:
13.1. specialiųjų poreikių vaikams su Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymomis, norintiems patekti į Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos ,,Pušelė“ specialiąsias grupes;
13.2. vaikams iš nepilnų šeimų;
13.3. vaikams iš šeimų, priskiriamų socialiai remtinų šeimų grupei;
13.4. našlaičiams;
13.5. šeimoms, kuriose auga trys ir daugiau vaikų;
13.6. vaikams, kurių broliai ar seserys lanko tą ugdymo įstaigą;
13.7. vaikams, kurių vienas iš tėvų yra moksleivis, studentas ir mokosi mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose;
13.8. šeimoms, kurių vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą;
13.9. vaikams, kurių vienas iš tėvų yra pirmos ar antros grupės invalidas;
13.10. vaikams iš Tauragės vaikų globos namų „Šaltinėlis“ arba vaikams, gyvenantiems pas vaiko globėjus (rūpintojus) arba budinčius globotojus.
14. Savivaldybės administracijos specialistai ir švietimo įstaigų vadovai nuolat stebi pokyčius IIVREP laukiančiųjų patekti į įstaigas ir grupių sąrašuose.
15. Savivaldybės administracijos specialistus ir švietimo įstaigų vadovus apie vaikų priėmimą į švietimo įstaigas papildomai informuoja IIVREP elektroniniu paštu. Informaciniame laiške nurodo vaiko vardą, pavardę, asmens kodą, pareiškėjo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį.
16. Tėvus (globėjus) apie vaikų priėmimą į švietimo įstaigą registruotu laišku informuoja įstaigos vadovas, papildomai – IIVREP tėvų nurodytu elektroniniu paštu.
17. Pradėti lankyti švietimo įstaigą vaikas gali tik nuo tos dienos, kai įstaigos vadovas išleidžia įsakymą dėl leidimo lankyti ugdymo įstaigą.
18. Vaiką, kurio tėvai raštu atsisako jiems skirtos vietos švietimo įstaigoje arba per dvi savaites nuo pranešimo dienos neatsiliepia į kvietimą, įstaigos vadovas išbraukia iš IIVREP sąrašų, o IIVREP vietoje jo priima kitą vaiką.
19. Ugdytiniui išvykus iš švietimo įstaigos, vadovas, išleidęs įsakymą dėl ugdytinio išbraukimo iš švietimo įstaigos sąrašų, tą pačią dieną išbraukia jį iš IIVREP sąrašų.
20. Tėvai (globėjai), pateikę prašymą dėl vaiko priėmimo į švietimo įstaigą, informaciją apie vietą eilėje gali rasti Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt, prisijungę prie IIVREP (nurodydami vaiko asmens kodą).
21. Šio aprašo vykdymo kontrolę atlieka Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas Tauragės rajono savivaldybės administracijos specialistas.

_______________________________________________