Paslaugos

Paslaugos

Ikimokyklinis ugdymas

2-5 m. vaikų ugdymas(is) organizuojamas pagal įstaigos ugdymo programą ,,Vėjo malūnėlis“. Ugdymas vykdomas pagal penkias kompetencijas: socialinę, komunikavimo, meninę, pažinimo, sveikatos saugojimo.

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą bei Priešmokyklinio ugdymo standartą.

Maitinimo organizavimas

Maitinimo paslaugą teikia VšĮ ,,Bruneros“. Maistas gaminamas lopšelio-darželio virtuvėje. Maitinimas organizuojamas pagal 15 dienų perspektyvinį valgiaraštį suderintą su Tauragės valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Organizuoja vaikų sveikatą tausojantį maitinimą.

Vaikų sveikatos priežiūra

Sveikatos priežiūros specialistas užtikrina vaikų sveikatos priežiūrą lopšelyje-darželyje, organizuoja ir įgyvendina priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika, koordinuoja sveikos ir saugios gyvensenos programą. Teikia rekomendacijas dėl sveikatą tausojančio maitinimo.

Logopedo pagalba

Logopedas dirba su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų. Atlikdamas kalbos tyrimą, įvertina vaiko žodyną, gramatinę sandarą, artikuliacinį aparatą, garsų tarimą, foneminės klausos ir rišlaus pasakojimo įgūdžius. Atsižvelgdamas į sutrikimo pobūdį ir laipsnį, teikia pagalbą individualiai arba vaikų grupėms, kurios formuojamos to paties sutrikimo pagrindu. Logopedinės pagalbos efektyvumas priklauso nuo individualių vaiko savybių, sutrikimo pobūdžio bei tampraus logopedo, tėvų, grupių auklėtojų bendradarbiavimo.

Socialinio pedagogo pagalba

Socialinis pedagogas padeda ugdytiniams sėkmingai adaptuotis ir socializuotis lopšelyje-darželyje, užtikrina vaiko gerovę, saugumą, visavertę asmenybės raišką. Nuosekliai ir nuolat nagrinėja ugdytiniams kylančias problemas, laiku ir kvalifikuotai jas sprendžia. Sustiprina socialinį darbą lopšelyje-darželyje, organizuojant darbą su tėvais.

Puslapis „Paslaugos“ paskutinį kartą atnaujintas 2018-04-04 12:35:31

SKELBIMAI