Dėl mokesčio nustatymo

Dėl mokesčio nustatymo

1095
DALINTIS

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ MAITINIMO NORMŲ, PATIEKALŲ GAMYBOS IŠLAIDŲ, UGDYMO BEI KITŲ REIKMIŲ TENKINIMO MOKESČIO NUSTATYMO

2015 m. spalio 14 d. Nr. 1-275

Tauragė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Tauragės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 m. liepos 13 d. audito išvadą Nr. A1-9, Tauragės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vienos dienos vaikų maitinimo normas:

1.1. ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikų:

1.1.1. vaikams iki 3 metų – 1,82 Eur;

1.1.2. vaikams nuo 3 metų – 2,02 Eur.

1.2 Tauragės vaikų reabilitacijos centro–mokyklos „Pušelė“ specialiųjų klasių mokiniams – 2,16 Eur.

2. Nustatyti 0,54 Eur mokestį ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių, Tauragės vaikų reabilitacijos centro–mokyklos „Pušelė“ specialiųjų klasių mokiniams už kiekvieną lankytą ir nelankytą be pateisinamos priežasties dieną patiekalų gamybos išlaidoms ir ugdymo bei kitoms reikmėms tenkinti.

3. Pripažinti netekusiais galios Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. 1-272 ,,Dėl ikimokyklinių, priešmokyklinių grupių ir vaikų reabilitacijos centro-mokyklos ,,Pušelė“ vaikų maitinimo normų eurais nustatymo“ 1 ir 2 punktus.

4. Šis sprendimas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

5. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Sigitas Mičiulis

Parengė   Regina Patašienė

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė,

Tel. 8(446) 62828, el.p. regina.patasiene@taurage.lt