Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ sveikatos stiprinimo programa „Būsiu sveikas ir saugus“

Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ sveikatos stiprinimo programa „Būsiu sveikas ir saugus“

TAURAGĖS LOPŠELIO–DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA „BŪSIU SVEIKAS IR SAUGUS“

2015–2019 METAMS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lopšelio–darželio ,,Ąžuoliukas“ sveikatos stiprinimo programoje „Būsiu sveikas ir saugus“ (toliau – programa) pateikta sveikatos stiprinimo lopšelyje-darželyje situacijos analizė, SSGG analizė, numatytas sveikatos stiprinimo tikslas, uždaviniai, ištekliai, priemonės, laukiami rezultatai, programos vertinimas 2015–2019 metams.

2. Programa siekiama formuoti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, visos  bendruomenės pastangomis, kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką. Ši programa bus vykdoma remiantis pagrindiniais ugdymo ir prevencijos principais.

3. Programa parengta vadovaujantis „Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas ikimokyklinio ugdymo mokyklose“ ir „Vaikų sveikatingumo programų rengimas“ metodinėmis rekomendacijomis,  atsižvelgus į lopšelio-darželio 2014–2018 m. strateginį veiklos planą, patvirtintą direktoriaus 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-21, 2014 m. veiklos planą, patvirtintą 2014 m. sausio 14 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-4, sveikos ir saugios gyvensenos programą „Būsiu sveikas ir saugus“, patvirtintą direktoriaus 2014 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-11.

4. Programą rengė lopšelio-darželio vaiko gerovės komisija: direktorės pavaduotoja ugdymui Benjamina Karmazinienė, sveikatos priežiūros specialistė Genovaitė Jefimovienė, logopedė Aušra Šulcienė, socialinė pedagogė Edita Daunienė, psichologė Ina Kalvanienė.

5. Programą įgyvendins sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti grupė (toliau – SSVO grupė) ir visa bendruomenė – lopšelio-darželio administracija, pedagogai, pagalbos vaikams specialistai, aptarnaujantis personalas, vaikai ir jų tėvai.

Puslapis „Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ sveikatos stiprinimo programa „Būsiu sveikas ir saugus““ paskutinį kartą atnaujintas 2016-09-28 19:20:31

SKELBIMAI